RYBÁŘSKÝ ŘÁD SRS

Rybářský řád SRS 2017
Soubor pdf pro tisk. Rybářský řád si uložte ve svém PC a vytiskněte.
Rybářským řádem SRS je povinen se řídit každý člen SRS.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva  byly projednány a schváleny výborem Spolku rybářů Sokolnice
 (dále jen SRS) dne
12.5.2023

 1. Lov ryb
 2. Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn na rybníku „Na návsi“ v obci Sokolnice zpravidla lovem na udici.Jednotlivá oprávněná dospělá osoba (řádný člen SRS + držitel povolenky k lovu) smí provádět lov nejvýše na 2 udice. Lov nástražních rybiček do čeřenu je povolen do čeřenu o délce ramen maximálně 1m.
 3. Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe povolenku k lovu kterou na požádání musí předložit porybnému, který se prokáže průkazem porybného SRS. Porybný provedenou kontrolu stvrdí svým podpisem v povolence k lovu ryb.
 4. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, druh a délku ulovených ryb ihned po jejím zasakování, v případě pstruha ihned po jeho usmrcení (v tomto případě se neuvádí délka ryby, pouze počet (1+1+1))
 1. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry

vybraných druhů ryb na rybníku „Na návsi“

 1. Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
 2. Nejmenší a nejvyšší[1] lovné míry vybraných druhů ryb jsou:

druh ryby

nejmenší lovná míra

nejvyšší lovná míra

bolen dravý (Aspius aspius)

40 cm

 

candát obecný (Stizostedion lucioperca)

45 cm *

 

kapr obecný (Cyprinus carpio)

42 cm

60 cm **

lín obecný (Tinca tinca)

35 cm

 

pstruh duhový, siven americký

bez míry

 

sumec velký (Silurus glanis)

70 cm

 

štika obecná (Esox lucius)

60 cm

 

úhoř říční (Anguilla anguilla)

60 cm

 

amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

55 cm

 

* V případě, že vlivem tzv. hlubokého polknutí nástrahy hrozí úmrtí candáta, je možno si ponechat candáta i menší lovné míry.
** Jednou v roce je povolen kapr  42 cm – 65 cm

III. Doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

 • Denní doby lovu na rybníku „Na návsi“

       v měsících  - XII, I                     od 07 do 17 hodin

                          - XI, II                      od 07 do 18 hodin

                          - III, X                      od 07 do 19 hodin

                          - IV, IX                     od 06 do 21 hodin

                          - V, VI, VII *, VIII *    od 04 do 24 hodin

* V měsících červenci a srpnu je z pátku na sobotu a ze soboty na neděli povolen lov bez omezení doby lovu - 24 hodin denně.
Ve dny, předcházející státnímu svátku jako je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa, které nepřipadají na noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli také není denní doba lovu omezena.
Časové daje jsou uvedeny v reálném středoevropském čase platném pro den lovu bez ohledu na zimní a letní čas.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

 • Od 1. ledna do 15. června jsou na rybníku „Na návsi“ hájeny candát obecný, sumec velký a štika obecná.
  Lov těchto dravých ryb je povolen od 16. června 04.00 hodin do 31. prosince 18.00 hodin.
 • Od 1.září do 30.listopadu úhoř říční

V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru

 • Povolený způsob lovu na rybníku „Na návsi“ je lov ryb na udici a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením a lov na bójku. Lov na feeder je považován za lov na položenou. Za doplňkový způsob lovu je považován lov na dírkách.
 • Místa k lovu nesmí být vyhrazována.
 • Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo lov do čeřenu může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic (čeřenu) přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Pokud se lovící z místa lovu vzdálí tak, že s pruty či čeřenem ztratí vizuální kontakt, je povinen lov přerušit - nástrahy či čeřen z vody vytáhne. Lovící nesmí nastražené pruty (čeřen) svěřit pod dozor druhé osobě. Nesmí být použit systém samoseku.
 • Používání plavidel při lovu ryb je zakázáno.
 • Ulovené ryby, které nedosahují nejmenší stanovené délky, nebo přesahují nejvyšší lovnou míru, musí být šetrně vráceny zpět do rybníka a nesmí být umísťovány do vezírku. Ulovenou rybu, kterou si rybář hodlá ponechat a dosahuje nejmenší lovné délky stanovené tímto rybářským řádem, je rybář povinen neprodleně a nesmazatelně zapsat do rybářské povolenky, kde vyplní kolonky datum, druh ryby a její délku. Zasakovanou a zapsanou rybu je rybář povinen uchovat živou ve vezírku. V případě ulovení pstruha (sivena) nesmí být pstruh (siven) vrácen zpět do vody, ale musí být neprodleně šetrně usmrcen a tomto případě lovící neuvádí do povolenky délku ryby, pouze počet (1+1+1). Pro potřeby kontroly porybným je lovící povinen mít ponechané ryby u sebe po celou dobu lovu až do jeho ukončení, tzn. vytažení nástrah z vody a odchodu z revíru. Nesmí tedy už jednou zasakovanou (v případě pstruha usmrcenou) rybu v průběhu lovu odnášet, nebo darovat, druhé osobě.
 • Na rybníku „Na návsi“ v obci Sokolnice si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom týdnu počítaje od pondělí do neděle nejvýše 2 kusy ušlechtilé kaprovité ryby (kapr, amur) a jednoho dravce (štika, candát, sumec) a to v těchto variantách:

1)   1 kapr do 50 cm včetně + 1 kapr 50 - 60 cm včetně                         + 1 ks dravce
2)   2 ks kapra do 50 cm včetně + 1 ks dravce
3)   1 ks amura + 1 ks kapra 42 - 60 cm včetně                                      + 1 ks  dravce
4)   2 ks amura + 1 ks dravce

 • Jednou za rok má lovící právo ponechat si jednoho kapra do 65 cm včetně, tento kapr bude zahrnut v odpovídajícím limitu 2 ks kaprovité ryby týdně (body 1. a 3. varianta). Celkově si může držitel povolenky ponechat v jednom kalendářním roce 15 kusů kapra. V týdnu je možno ulovit jeden kus štiky, candáta nebo sumce a po ulovení jednoho kusu dravce je rybář povinen ukončit lov lovnými metodami, které by mu umožnily ulovit další dravou rybu výše uvedeného druhu. Mimo výše uvedené počty ryb si smí rybář ponechat týdně maximálně 3 kusy lína a 3 kusy pstruha duhového. Po ulovení tří kusů pstruha duhového za týden je rybář povinen lov pstruha duhového po ulovení posledního kusu neprodleně přerušit. Právo na lov pstruha mu vzniká až následující kalendářní týden. Pokud při stahování prutu dojde k ulovení čtvrtého pstruha duhového, je povinna lovící osoba si tohoto pstruha ponechat a v povolence ho neprodleně zapsat jako první kus pro příští lov v následujícím kalendářním týdnu. Pokud chce lovící po ulovení tří kusů pstruha dále pokračovat v lovu kaprovitých ryb, je povinen používat pouze nástrahy o Æ větším než 2 cm a pokud chce lovící dále pokračovat v lovu velkých dravců, je povinen používat nástrahu (živočišnou či umělou) větší než 10 cm.

 

VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

 • Při lovu na rybníku „Na návsi“ v obci Sokolnice se zakazuje:
 • a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek.
  b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok.
  c) užívat k lovu ryb elektrického proudu.
  d) používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa.
  e) v době od 1.1. - 15.6. lov přívlačí a na živou či mrtvou nástražní rybku.
 • Na rybníku „Na návsi“ v obci Sokolnice se zakazuje lov:
 • a) druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb.
  b) z lodí, z plavidel a jiných plovoucích zařízení.
  c) z ostrova a mostu (výbor SRS má právo lovit z mostu do čeřínku kvůli kontrole vytřených ryb)
  d) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody.
  e) lov ryb do slupů, vrší.

VII. Přístup na pozemky
Členům Svazu rybářů Sokolnic je zakázán vstup na okolní oplocené a ohrazené pozemky. K lovu ryb je rybářům vymezen prostor mezi vodní plochou a komunikací vedoucí podél břehu rybníka „Na návsi“ v obci Sokolnice a rybář nesmí omezovat svou činností povoz na těchto komunikacích, ani majitele přilehlých nemovitostí.

VIII. Oprávnění porybného
Porybný (mimo řádně zvolené porybné požívá statutu porybného každý člen výboru SRS ) má na rybníku „Na návsi“ v obci Sokolnice právo:

a) kontrolovat

 • osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento rybářský řád;
 • osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah tašky, zavazadla, nádrže a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva.

b) požadovat

 •    od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy předložení platné povolenky k lovu;

c) zadržet na místě

 • povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit neprodleně předsedovi SRS;
 • úlovek, v případě že jeho ulovením porušil rybář ustanovení tohoto rybářského řádu.

   Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

 1. prokazovat se průkazem porybného;
 2. kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto rybářským řádem;
 3. zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru;
 4. oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy výboru SRS nebo OÚ.

IX. Povolené způsoby lovu

Povolené způsoby lovu ryb na udici na rybníku „Na návsi“ v obci Sokolnice

Lov na položenou, lov na plavanou
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybku je možno používat v době povolené pro lov dravců a ušlechtilé ryby použité jako nástraha musí dosahovat nejmenší lovné míry. Jako nástražní rybka se nesmí používat ryby lososovité. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

Lov přívlačí na rybníku
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice nesmí být nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší. 

Lov muškařením
Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná  zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

Lov do čeřenu
Lov do čeřenu je povolen v sezóně lovu dravců od 16.6. do 31.12. Při lovu do čeřenu je povolena používat 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov do čeřenu se nesmí současně kombinovat s ostatními druhy lovu. Při lovu do čeřenu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na vzdálenosti menší. S rybami odlovenými tímto způsobem je zakázáno jakýmkoliv způsobem obchodovat. Po celou dobu lovu do čeřenu je lovící povinen být přítomen u čeřínku.

Lov na bójku
Je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce. Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou, přičemž žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 20 x 20 x 20 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 20 x 20 x 20 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. 13 Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyrene, dřevo a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví).

Lov na dírkách
Při dostatečném zamrznutí rybníka je možno provádět lov na dírkách, při zachování maximální opatrnosti a na vlastní nebezpečí. Lov na dírkách spočívá v lovu zejména pstruha duhového nebo sivena amerického na vyvrtaných dírkách, z lední plochy na jednu krátkou udicí a způsoby neodporujícími ustanovením tohoto Rybářského řádu - je povolen lov na splávek na rostlinnou nástrahu, sýr, rohlík, masné červy a hnojné červy.
Každý lovící provádí lov pstruhů duhových a sivenů amerických na dírkách pouze na vlastní nebezpečí a v prostoru pro tento způsob lovu vymezeném. Tento prostor je vymezen v oblasti rybníka mezi lávkou k ostrůvku a skruží "pod Maradovými". Tento prostor je vymezen z bezpečnostních důvodů a mimo tento prostor je vrtání dírek PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! Při lovu na dírkách je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat ledovou plochu.

X. Povolené technické prostředky k lovu

 1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.
 2. Vábničky je možno použít pouze ze břehu rybníka Na návsi.
 3. Při lovu je možno využívat stojany (rodpody, tripody) nebo držáky na udice, elektronické hlásiče, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a krmící tyč (kobra).

 

XI. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybníku „Na návsi“ v obci Sokolnice

Doby hájení některých dalších živočichů
Celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):

 • mihulovci a ryby: střevle potoční, hrouzek Kesslerův, ouklejka pruhovaná, plotice lesklá, ostrucha křivočará, sekavec písečný, sekavčík horský, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, drsek menší, drsek větší, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, mihule potoční, mihule ukrajinská
 • bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,
 • obojživelníci a hadi.
 • jeseter sibiřský, všechny kaprovité ryby formy KOI

Osoba provádějící lov je povinna
- mít při lovu vyprošťovač háčků
- podběrák s roztečí ramen min. 60 cm (při lovu pstruhů přívlačí postačí podběrák s roztečí ramen 40 cm, při lovu na - dírkách není podběrák nutný)
- vezírek a měřidlo pro zjištění délky ryb
- nesavou podložku pod ulovenou rybu o velikosti min. 50x90cm
- platnou povolenku k lovu

Lov ryb z plavidel
Lov ryb z plavidel je zakázán.

Lov v zimních měsících
Lov v zimních měsících je omezován pouze ustanoveními tohoto rybářského řádu. Lovící v zimních měsících si musí být vědom zvýšeného nebezpečí úrazu. V případě částečného zámrazu rybníka je lov ze břehu povolen jen na souvislé volné vodní ploše bez zámrazu mezi břehem a ostrůvkem.

Chování při lovu
Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem. Lovící nesmí hlukem rušit ostatní rybáře. Každý člen SRS se řídí pravidly slušného chování a ve vzájemných vztazích je povinen se zdržet urážlivého a vulgárního chování.

Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně, každá ryba (vyjma pstruha) vytažená z vody musí být umístěna na povinnou podložku. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody hodem z výšky. Pstruha duhového a candáta smí rybář zabít na místě. Je přísně zakázáno vyvrhovat všechny druhy ryb na místě lovu.

Uchovávání ulovených ryb
Osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé (vyjma pstruha duhového a candáta), a je povinna mít vlastní vezírek s kruhy.  Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou a je zakázáno tuto rybu zaměňovat za jinou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb. Pouze nástražní ryby smí být uchovávány v haltýřích a nádobách k tomu určených.

Členství ve SRS
Člen SRS je povinen uhradit členskou známku do konce února. Pokud člen SRS členství nezaplatí, přestává být členem SRS bez náhrady. Člen SRS má povinnost zakoupit minimálně 1x za tři roky povolenku k lovu v na rybníku „Na návsi“. Každý dospělý člen SRS má povinnost odpracovat brigádnické hodiny pro účely SRS. Počet brigádnických hodin za rok stanoví Výbor SRS. Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni pouze invalidní důchodci, členové dosáhnuvší 60. let věku a mládež do 15. let. Každý nový člen SRS má 5ti letou brigádnickou povinnost bez vyjímky věku. Výši poplatků za členství, povolenku a hodnotu brigádnické hodiny stanoví před začátkem rybářské sezóny Výbor SRS. Každý člen SRS starší 18. let má volební právo v záležitostech SRS.

Hostenky
Každý člen SRS starší 18. let má právo pozvat si hosta k lovu za poplatek. Výši poplatku a způsob lovu na hostenku stanoví Výbor SRS před začátkem rybářské sezóny. Hostitel si před započetím lovu hosta zapíše do své povolenky a finanční částku odevzdá do jednoho týdne pokladníkovi. Maximální počet hostů pozvaných členem na jeden lov je 5 osob na jeden den. Hostitel plně odpovídá za chování hosta při lovu a musí být po celou dobu lovu u hosta přítomen.

Pravidla pro lov mládeže
Rybářskou mládeží se rozumí osoba mladší 15.let. Tato osoba se řídí pravidly uvedenými v tomto rybářském řádu. Pro mládež platí tyto výjimky:

 • mládež nesmí provádět lov bez dozoru osoby starší 18. let
 • mládež smí chytat pouze na jeden prut
 • mládež nesmí lovit na nástražní rybky, ani jejich části, rovněž tak nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků.  Přívlač je povolena pouze s umělou nástrahou.
 • mládež do 15. let nemá brigádnickou povinnost a platí polovinu ceny za členství ve SRS a polovinu ceny za povolenku k lovu
 • tyto výjimky přestávají platit v roce následujícím po roce, ve kterém osoba vykonávající lov dovršila 15.let věku a tato osoba se tak stává rybářským dorostem
 • dorostem se rozumí osoba od 16 let věku do doby, kdy začne být výdělečně činná
 • dorost smí provádět lov bez dozoru osoby starší 18. let
 • dorost smí chytat na dva pruty
 • dorost má brigádnickou povinnost ve stejném rozsahu jako dospělý člen SRS (pokud dorost brigádnickou povinnost nesplní, uhradí brigádnické hodiny v plné výši jako dospělý člen)
 • dorost platí polovinu ceny za členství ve SRS a polovinu ceny za povolenku k lovu
 • dorost má volební právo při rozhodování v záležitostech SRS po dosažení 18. let věku.

XII. Přestupky

Zjištěné a prokázané přestupky proti ustanovením rybářského řádu SRS jsou řešeny výborem SRS na základě metodické pomůcky pro ukládání kárných opatření Moravského rybářského svazu.

Každý člen SRS je povinen řídit se zásady slušného chování, zákony ČR a vyhlášky obce Sokolnice. Porušení zásad slušného chování bude projednáno Výborem SRS jako přestupek.

Člena, u kterého byl zjištěn a prokázán zvláště závažný přestupek, může na návrh Výboru SRS vyloučit ze SRS členská základna hlasováním na členské schůzi.

[1] Nejvyšší lovné míry značí maximální délku ryby, kterou si smí rybář ponechat. Ryby větší je povinen po vylovení pustit zpět do vody.

VŠECHNY  VYJÍMKY A DOPLŇKY K TOMUTO ŘÁDU SCHVÁLENÉ VÝBOREM SRS BUDOU VYDÁNY TISKEM A PŘEDÁNY ČLENŮM SRS NEJPOZDĚJI V DOBĚ PRODEJE NOVÉ POVOLENKY.

Napsat komentář